Tên dự án:

Xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nhân giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

Địa điểm:

Việt Nam

Lĩnh vực:

Y tế

Nhiệt điện Mông Dương II là một nhà máy của tập đoàn AES trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả. Thành phố hiện đang có 16 trạm y tế cấp xã, phường cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho khoảng 200.000 người dân. Năm 2018 Thành phố đã khởi động một dự án nâng cấp 16 trạm y tế địa phương tập trung vào phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của thành phố. Dữ liệu này sẽ được chia sẻ trên hệ thống giữa các trạm y tế. Cơ sở dữ liệu sẽ lưu trữ thông tin sức khỏe của tất cả các bệnh nhân và giúp cải thiện quá trình quản lí các dịch vụ y tế. AES đã hỗ trợ dự án với khoản tài trợ 17 máy vi tính để bàn và máy in chất lượng cao để chính quyền thành phố thực hiện được dự án này.

Kết quả:

Tất cả các trạm y tế địa phương thuộc 16 xã, phường của thành phố và Phòng Y tế Thành phố đều nhận được thiết bị máy tính để thu thập và lưu trữ dữ liệu của khoảng 200.000 người dân thành phố Cẩm Phả. Về dài hạn, điều này sẽ hỗ trợ cải thiện quá trình quản lý dữ liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công của thành phố.

Đối tác:

Phòng Y tế Thành phố Cẩm Phả, 16 trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố.