Quy mô toàn cầu, ảnh hưởng tại địa phương   

Chúng tôi đang tích hợp các giải pháp năng lượng sáng tạo, phát triển các chương trình hỗ trợ xã hội tích cực và tạo ra giá trị lâu dài trong cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh.

Cùng với mọi người, vì hành tinh trái đất

Luôn tuân thủ các Nguyên tắc 

AES Icon for Safety First: grey hard hat image intersected with half-circle of AES colors

An toàn Là Trên hết

An toàn là cốt lõi của mọi công việc chúng tôi làm. Chúng tôi luôn xác định những rủi ro tiềm ẩn đối với nhân viên, nhà thầu, khách hàng và đối tác của mình và đo sự thành công bằng việc chúng tôi đã cùng nhau thực hiện công việc một cách an toàn như thế nào đồng thời góp phần vào một tương lai năng lượng xanh hơn."

Highest Standards

Tiêu chuẩn Cao nhất

Chúng tôi hành động với sự liêm chính cao nhất đối với nhân viên, khách hàng, các đối tác và cộng đồng, và luôn gắn các giải pháp mà chúng tôi cùng nhau mang lại với các tiêu chuẩn xuất sắc toàn cầu.

Luôn cùng nhau

Chúng tôi làm việc như một tập thể trên khắp các cơ sở kinh doanh, với nhân viên, nhà thầu, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng bằng sự linh hoạt và tìm thấy niềm vui trong việc giải quyết những thách thức có ý nghĩa như một tập thể.

Để tất cả mọi người có thể tham gia vào cuộc cách mạng của ngành năng lượng Hành trình năng lượng của bạn bắt đầu với AES.