Thông báo về quyền riêng tư cho ứng viên

AES thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR). Trong trường hợp bạn ở Liên minh Châu Âu hoặc đang nộp đơn xin việc ở Liên minh Châu Âu, hãy tham khảo những thông tin về quyền riêng tư bên dưới để biết thêm chi tiết hoặc nhấp vào đây để truy cập phiên bản tiếng Việt.

Thông báo về Quyền riêng tư dành cho Ứng Viên (“Thông báo”) mô tả cách Tập đoàn AES và các công ty con và chi nhánh (“AES”, “chúng tôi” hoặc “chúng ta”) sử dụng và xử lý Dữ liệu Cá nhân liên quan đến quy trình tuyển dụng tại AES. Thông báo này áp dụng cho bất kỳ ai đang nộp đơn xin làm việc cho chúng tôi, cho dù với tư cách là nhân viên, nhà thầu, nhà tư vấn hoặc giám đốc] (gọi chung là ‘Ứng viên’ hoặc ‘bạn’). Điều quan trọng là bạn phải đọc Thông báo này một cách cẩn thận, cùng với bất kỳ thông tin tương tự hoặc bổ sung nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân còn sống có thể được xác định (trực tiếp hoặc gián tiếp) cụ thể bằng cách tham chiếu đến một số nhận dạng (ví dụ: tên, mã số công dân, số nhân viên, địa chỉ email, hoặc các đặc điểm thể chất).

Thông báo về Quyền riêng tư này đề cập đến mọi Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập liên quan đến quá trình tuyển dụng tại AES. Điều này có thể bao gồm:

 • Thông tin có trong đơn đăng ký và / hoặc CV của bạn, bao gồm - nhưng không giới hạn - tên, chức danh, chi tiết liên hệ của bạn (số điện thoại, địa chỉ thực, địa chỉ email và tên người dùng), ảnh, lịch sử việc làm, kinh nghiệm làm việc trước đây, trình độ học vấn, ngôn ngữ và các kỹ năng khác;
 • Ngày tháng năm sinh, số an sinh xã hội, số bảo hiểm xã hội, số chứng minh nhân dân;
 • Giấy phép và chứng chỉ nghề nghiệp và liên quan đến công việc khác;
 • Giải thưởng và tư cách thành viên chuyên nghiệp;
 • Thông tin kiểm tra trước khi tuyển dụng, bao gồm tài liệu tham khảo và xác minh bằng cấp; và Thông tin lựa chọn, bao gồm thư từ, ghi chú phỏng vấn, ghi chú nội bộ, kết quả của bất kỳ bài kiểm tra lựa chọn viết hoặc trực tuyến nào;
 • Quyền kiểm tra công việc và các tài liệu liên quan

Chúng tôi giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để có thể:

 • Xử lý đơn xin việc của bạn;
 • Đánh giá trình độ công việc của bạn; đào tạo và trải nghiệm;
 • Xác minh thông tin do bạn cung cấp;
 • Liên lạc với bạn về các thắc mắc, yêu cầu, đơn đăng ký và / hoặc gửi các thông báo quan trọng;
 • Kiểm tra và chứng minh rằng bạn có quyền hợp pháp để làm việc tại quốc gia, nếu có;
 • Tiến hành kiểm tra lý lịch, lý lịch và việc làm, nếu có;
 • Đưa ra các quyết định tuyển dụng sáng suốt;
 • Lưu giữ hồ sơ thích hợp về quy trình và quyết định tuyển dụng của chúng tôi;
 • Tuân thủ luật hiện hành và nghĩa vụ hợp đồng.

Chúng tôi dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý để có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn:

 • Chúng tôi cần nó để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn để ký hợp đồng với bạn, bởi vì bằng cách nộp đơn xin việc với chúng tôi, bạn thực sự yêu cầu chúng tôi ký hợp đồng với bạn.
 • Chúng tôi cần nó tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, ví dụ: nghĩa vụ không phân biệt đối xử trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi, hoặc nghĩa vụ không tuyển dụng người không có quyền hợp pháp làm việc tại quốc gia nơi vị trí đặt trụ sở.
 • Nó cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích và quyền cơ bản của bạn không thay thế những lợi ích đó. Ví dụ: vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi là xem xét và cân nhắc Dữ liệu Cá nhân của bạn để chúng tôi có thể chọn ứng viên thích hợp nhất cho vị trí.

Trong quá trình tuyển dụng, AES có thể xử lý một số loại dữ liệu cá nhân đặc biệt hạn chế, bao gồm tình trạng sức khỏe và y tế, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, khuyết tật, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn và / hoặc án hình sự (gọi chung là Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm). Có thể cần phải có sự đồng ý rõ ràng đối với việc thu thập và sử dụng một số Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm. AES sẽ có được sự đồng ý này theo yêu cầu của luật hiện hành. Các trường hợp ngoại lệ để thể hiện các yêu cầu về sự đồng ý có thể áp dụng khi việc xử lý Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm là cần thiết để AES thực hiện các nghĩa vụ luật lao động và / hoặc vì các lý do được phép khác như:

 • Điều chỉnh quy trình tuyển dụng do tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật tiềm ẩn;
 • Đánh giá xem Ứng viên có phù hợp để thực hiện công việc hay không;
 • Tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe và an toàn;
 • Giám sát các cơ hội bình đẳng vì lợi ích công cộng.

Ngoài việc thu thập Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ bạn (bao gồm cả đơn đăng ký bằng văn bản của bạn, bằng cách hoàn thành bất kỳ bài đánh giá nào và trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào), AES có thể thu thập dữ liệu đó từ các bên thứ ba khác (ví dụ: nhà tuyển dụng, nhà tuyển dụng cũ và các cơ quan chính phủ) hoặc thông qua sự tương tác của bạn với trang Workday và các nguồn khác. Một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ và sử dụng về bạn từ các nguồn nội bộ trong quá trình tuyển dụng, chẳng hạn như ý kiến ​​về sự phù hợp của bạn đối với vị trí của những người phỏng vấn bạn.

Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được nhân viên phòng nhân sự AES, nhà tuyển dụng và người quản lý tuyển dụng xem xét. AES sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các nhân viên hoặc đại lý khác của AES có nhu cầu để truy cập Dữ liệu Cá nhân đó và có thể bao gồm nhân viên dịch vụ kỹ thuật, người quản lý hoặc người được chỉ định. AES sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nếu thích hợp và có liên quan, với các công ty khác trong nhóm AES. Điều này được thực hiện để cho phép họ tham gia vào quá trình tuyển dụng và phê duyệt các quyết định tuyển dụng cuối cùng, khi các chính sách nội bộ của chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi coi điều này là cần thiết để ký kết hợp đồng và vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi là có được sự chấp thuận nội bộ đối với các quyết định tuyển dụng và tuân thủ các quy trình áp dụng trong nhóm công ty của chúng tôi. AES có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khác. Khi làm như vậy, AES sẽ thực hiện các bước để giúp đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp trước khi chúng tôi chia sẻ hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào. AES có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

 • Cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ quá trình tuyển dụng tại AES cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình sau khi tuyển dụng và các bước nhất định liên quan đến việc bắt đầu kí hợp đồng. Các bên thứ ba này chỉ được phép sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này.
 • Theo yêu cầu của luật hiện hành, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự.
 • Để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bạn, hoặc sức khỏe và sự an toàn của những người khác.
 • Để phát hiện và điều tra gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc để đáp ứng yêu cầu của chính phủ.
 • Để ứng phó với trường hợp khẩn cấp.
 • Theo yêu cầu đối với việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản. Trong trường hợp này, công ty kế thừa sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương tự như AES có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

AES là một công ty toàn cầu. AES có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn đến Hoa Kỳ nơi đặt trụ sở chính và các quốc gia khác nơi nó hoạt động. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng tiếp cận các cơ hội việc làm trên toàn cầu. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng mọi Dữ liệu Cá nhân được chuyển ra bên ngoài Châu Âu trong nhóm AES đều được xử lý theo cách phù hợp với Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu. AES cũng có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra bên ngoài Châu Âu đến các quốc gia nơi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoạt động. AES sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi bên thứ ba đồng ý cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư phù hợp với luật hiện hành.

Khi luật hiện hành yêu cầu, AES sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Để đáp ứng yêu cầu truy cập, AES có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin để xác nhận danh tính của bạn nhằm xác định thông tin đáp ứng, xác định mối quan tâm của bạn và xác định những công ty AES nào bạn đã tương tác và bản chất của thông tin được yêu cầu. Bạn phải đảm bảo thông tin của mình là chính xác và cập nhật, đồng thời thông báo cho AES khi có thay đổi để chúng tôi có thể chắc chắn rằng thông tin cá nhân của bạn là đáng tin cậy cho mục đích sử dụng. Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể, trong phạm vi cho phép hoặc yêu cầu của luật hiện hành, yêu cầu Dữ liệu Cá nhân của bạn được sửa chữa. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình. AES sẽ thực hiện các bước hợp lý để sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, ngoại trừ trường hợp yêu cầu lưu giữ theo luật hiện hành, nghĩa vụ hợp đồng hoặc chính sách AES. AES có thể từ chối yêu cầu của bạn về quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Nếu AES từ chối yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do từ chối.

AES lưu giữ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến các ứng viên nộp đơn xin việc theo các chính sách và thông lệ của AES, luật hiện hành và các nghĩa vụ hợp đồng. Nếu không có hoạt động nào liên quan đến thông tin cá nhân, AES có thể xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của mình, tuân theo các nghĩa vụ, chính sách lưu giữ dữ liệu và mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hiện hành hoặc trong khoảng thời gian được luật pháp địa phương cho phép, với mục đích xem xét liệu kỹ năng của bạn có phù hợp với các cơ hội khác hay không.

AES hợp tác với Workday để đảm bảo các biện pháp vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý và thích hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép hoặc tiết lộ, thay đổi và phá hủy. Bất chấp các biện pháp bảo vệ an ninh của chúng tôi, không thể đảm bảo an ninh 100% trong mọi trường hợp. Người dùng AES của Workday chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bất kỳ mật khẩu, ID người dùng hoặc hình thức xác thực nào khác liên quan đến việc có được quyền truy cập vào các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc an toàn của bất kỳ môi trường Workday nào. Bạn có trách nhiệm duy nhất là sử dụng giao tiếp với chúng tôi thông qua môi trường Workday. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ: bạn cảm thấy rằng tính bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đã bị xâm phạm), bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề này. Để bảo vệ bạn và Dữ liệu Cá nhân của bạn, AES có thể yêu cầu Workday tạm ngừng việc sử dụng trang web của bạn mà không cần thông báo, trong khi chờ điều tra, nếu nghi ngờ có bất kỳ vi phạm bảo mật nào. Quyền truy cập và sử dụng mật khẩu được bảo vệ và / hoặc khu vực an toàn của bất kỳ trang web AES nào chỉ bị hạn chế đối với người dùng được ủy quyền. Việc truy cập trái phép vào các khu vực đó bị cấm và có thể dẫn đến truy tố hình sự.

Thông báo về quyền riêng tư dành cho Ứng viên này áp dụng từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, khi Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) có hiệu lực. Chúng tôi có thể cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Phiên bản cập nhật sẽ có sẵn trên trang web này.

Thông báo này không phải là một phần của bất kỳ hợp đồng lao động nào được cung cấp cho các ứng viên được AES trúng tuyển. Nếu đơn đăng ký của bạn thành công, khi bạn bắt đầu làm việc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo bảo mật khác giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong khi bạn làm việc cho chúng tôi.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về các quy địng bảo mật và chính sách bảo vệ dữ liệu của AES, vui lòng gửi email tới dataprotectionofficer@aes.com.