Hợp tác cứu trợ

Chúng tôi cùng với nhân viên, nhà thầu, khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương tạo thành một nhóm để cùng nhau ứng phó với thiên tai thảm họa xảy ra trong khu vực. Trong đó bao gồm việc cung cấp các nguồn lực, hoạt động tình nguyện và hỗ trợ các tổ chức và cá nhân làm việc trên tuyến đầu tại các thời điểm  trước, trong và sau thiên tai.