Quản lý an toàn

Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của chúng tôi được xây dựng trên mô hình của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001. Hệ thống SMS bao gồm các chức năng trong các lĩnh vực như lãnh đạo, sơ đồ tổ chức,  quy trình và hành động. Nó cung cấp một khuôn khổ nhất quán cho kỳ vọng của chúng tôi về quản lý an toàn. Trong năm 2019, khoảng 62 phần trăm các đơn vị kinh doanh của chúng tôi đã lựa chọn chứng nhận SMS chính thức theo tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001 / ISOS 45001.

Hệ thống SMS của chúng tôi yêu cầu mỗi doanh nghiệp:
  • Thiết lập và duy trì các quy trình nhằm  xác định và giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và an toàn;

  • Có các phương pháp toàn cầu nhất quán để quản lý sức khỏe nghề nghiệp;

  • Thực hiện chính sách của chúng tôi về hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm, không để tồn tại các mối nguy có khả năng kiểm soát được.

  • Tôn trọng sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên AES, nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp và các cộng đồng xung quanh nơi AES hoạt động kinh doanh;

  • Tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về sức khỏe và an toàn của các quốc gia nơi AES hoạt động kinh doanh; và

  • Đạt được tầm nhìn của AES là trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu, được công nhận về các thực hành tiên tiến và tốt nhất về an toàn và sức khỏe.
     

Cốt lõi của hệ thống SMS của chúng tôi là niềm tin vào an toàn và các nguyên tắc an toàn, mà chúng tôi đã thiết lập để liên tục củng cố tầm quan trọng của sự an toàn.

Báo cáo về an toàn

Chúng tôi tin rằng tất cả các sự cố nghề nghiệp đều có thể được phòng ngừa, đó là lý do tại sao chúng tôi đã đưa ra một số chương trình với mục tiêu là thực hành an toàn chủ động. Báo cáo sự cố an toàn của chúng tôi về cơ bản dựa trên các yêu cầu báo cáo của OSHA Hoa Kỳ (số 29 CFR 1904) và theo dõi các số liệu an toàn chủ động và bị động.

Một số chỉ số an toàn chủ động của chúng tôi bao gồm tuần tra an toàn, xác định các hành vi và điều kiện không an toàn, các sự cố mất an toàn và tiến độ thực hiện các kế hoạch hành động an toàn. Những số liệu này nhằm mục đích ngăn chặn sự xuất hiện của các sự cố và thương tích.

Các số liệu an toàn bị động được coi là cơ hội để cải thiện, bao gồm các sự cố sơ cứu, sự cố có thể ghi lại của OSHA, sự cố mất thời gian (LTIs) và các sự cố tử vong liên quan đến công việc.

Tìm hiểu thêm về những thành tựu an toàn của chúng tôi bằng cách truy cập các giải thưởng và chứng nhận.

Bạn hãy tìm hiểu thêm về hoạt động an toàn và số liệu của chúng tôi trong báo cáo bền vững.